Kamery SJCAM objęte są 24-miesięczną Gwarancją na wady fabryczne, realizowaną w Polsce przez naszą firmę. Do każdej kamery załączana jest Karta Gwarancyjna.

Warunki gwarancji

1. Poniższe określenia zawarte w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały następujące znaczenie:

a) „Gwarancja” oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji oraz przepisów Kodeksu cywilnego;

b) „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument obejmujący niniejsze Warunki Gwarancji wraz z załączonym wykazem punktów serwisowych;

c) „Sprzęt” oznacza urządzenie, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w treści Karty Gwarancyjnej dołączonej do produktu, oraz urządzenie wolne od wad, które uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast wadliwego Sprzętu, chyba że z treści Warunków Gwarancji wynika wyraźnie inne znaczenie tego określenia;

d) „Gwarant” oznacza KOMPRANET.PL SEBASTIAN MRÓZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana z Kolna nr 1, lokal S6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000397634, NIP 6040154416, REGON 221537111;

e) „Punkt Serwisowy” oznacza autoryzowany przez Gwaranta punkt serwisowy, którego nazwa, adres oraz telefon zostały zamieszczone w Karcie Gwarancyjnej;

f) „Sprzedawca” oznacza podmiot, który dokonał sprzedaży Sprzętu, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w Karcie Gwarancyjnej;

g) „Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Gwarant lub Punkt Serwisowy dokonujący lub mający dokonać naprawy gwarancyjnej Sprzętu nie są w stanie zapobiec i na które to zdarzenie nie mają wpływu, co obejmuje między innymi zamieszki, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne oraz klęski żywiołowe;

h) „Naprawa” oznacza czynności specjalistyczne zmierzające do usunięcia wady Sprzętu objętego Gwarancją wykonane przez Punkt Serwisowy na podstawie jednego zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu, niezależnie od tego, jaka ilość części zamiennych została użyta przy wykonywaniu tych czynności, przy czym określenie to nie obejmuje czynności związanych z instalacją oraz konserwacją Sprzętu przewidzianych w jego instrukcji obsługi, regulacją Sprzętu oraz wymianą znajdujących się w nim żarówek i/lub bezpieczników;

i) „Istotna Naprawa” oznacza wymagające znaczących nakładów czynności specjalistyczne zmierzające do usunięcia wady Sprzętu;

j) „Uprawniony z Gwarancji” oznacza osobę, która nabyła Sprzęt od Sprzedawcy, oraz każdego następnego właściciela Sprzętu posiadającego Kartę Gwarancyjną, który nabył skutecznie prawo do wykonywania uprawnień z tytułu Gwarancji.

2. Gwarant udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu złożenie/nadania urządzenia do Naprawy Sprzętu w Punkcie Serwisowym, o którym mowa poniżej w punkcie 4, i kończący się w dniu, w którym Uprawniony z Gwarancji zostanie zawiadomiony przez Punkt Serwisowy o zakończeniu Naprawy.

3. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 4 Istotne Naprawy, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej Istotnej Naprawy Sprzętu.

4. Naprawa wad Sprzętu objętych Gwarancją nastąpi w terminie do 28 dni od daty dostarczenia Sprzętu Punktowi Serwisowemu. Usunięcie wad Sprzętu objętych Gwarancją będzie dokonywane w okresie obowiązywania Gwarancji bezpłatnie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów związanych z odebraniem i dostarczeniem przez Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego Naprawie.

5. Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

6. Gwarant, Sprzedawca oraz Punkt Serwisowy nie będą ponosili odpowiedzialności w razie naruszenia terminów wykonania Naprawy oraz odebrania lub dostarczenia Sprzętu podlegającego Naprawie, jeżeli zwłoka w tym zakresie będzie spowodowana działaniem Siły Wyższej. W takim przypadku terminy te ulegną przedłużeniu o okres działania Siły Wyższej.

7. Warunkiem przeprowadzenia Naprawy Sprzętu przez Punkt Serwisowy jest przedstawienie przez Uprawnionego z Gwarancji Karty Gwarancyjnej zawierającej serię i numer Gwarancji, nazwę i model Sprzętu, numer fabryczny Sprzętu, datę sprzedaży Sprzętu, nazwisko/nazwę nabywcy Sprzętu, nazwę/firmę Sprzedawcy, jak również podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Sprzedawcy oraz pieczęć Sprzedawcy. Sprzedawca jest zobowiązany do uzupełnienia powyższych danych (jeżeli nie zostały one wpisane w momencie wydania Karty Gwarancyjnej nabywcy Sprzętu), jak również wystawienia duplikatu Karty Gwarancyjnej (w razie jej zgubienia lub zniszczenia przez Uprawnionego z Gwarancji) na podstawie przedstawionego przez Uprawnionego z Gwarancji rachunku lub paragonu stanowiącego – poprzez odwołanie się do typu oraz numeru fabrycznego Sprzętu – dowód sprzedaży Sprzętu przez Sprzedawcę.

8. Sprzęt winien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem warunków zawartych w instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu (instalacji), użytkowania lub konserwacji Sprzętu Uprawniony z Gwarancji winien zasięgnąć porady Punktu Serwisowego. Jakiekolwiek naprawy Sprzętu dokonane przez osoby inne niż Punkt Serwisowy powodują utratę uprawnień z tytułu Gwarancji.

9. Gwarancja nie obejmuje:

a) uszkodzeń Sprzętu spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi korzystania ze Sprzętu, co dotyczy również jego instalacji i konserwacji;

b) uszkodzeń Sprzętu spowodowanych jego użytkowaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem;

c) uszkodzeń Sprzętu spowodowanych niewłaściwą lub niezgodną z instrukcją obsługi instalacją, w tym instalacją dokonaną przez osoby nieposiadające niezbędnych w tym zakresie uprawnień (kwalifikacji);

d) uszkodzeń Sprzętu spowodowanych korzystaniem przez użytkownika z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;

e) czynności konserwacyjnych przewidzianych w instrukcji obsługi;

f) uszkodzeń Sprzętu spowodowanych w następstwie dokonania jego naprawy przez inne osoby niż Punkt Serwisowy;

g) przeróbek lub zmian konstrukcyjnych Sprzętu dokonanych przez inne osoby niż Punkt Serwisowy;

h) uszkodzeń Sprzętu spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe działanie sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej lub energetycznej);

i) uszkodzeń Sprzętu powstałych w trakcie jego dostarczania przez Uprawnionego z Gwarancji Punktowi Serwisowemu w następstwie jego nieodpowiedniego zabezpieczenia;

j) części szklanych.

10. Sprzęt dostarczany przez Uprawnionego z Gwarancji Punktowi Serwisowemu winien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie.

11. Uprawniony z Gwarancji może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z Gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

12. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.


Akceptuje

Rozdajemy ciasteczka każdemu kto odwiedzi naszą stronę! Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.