§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą „Wygraj walizkę na akcesoria #SJCAMday" (w dalszej cześć określany „Konkursem”).

 2. Organizatorem akcji konkursowej jest portal www.sjcamhd.com.pl

 3. Obsługą techniczną akcji zajmie się firma Kompranet sp. j. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim 83-000 przy ul. Jana z Kolna1/S6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000397634, o numerzeNIP: 604-015-44-16.

 4. Celem Konkursu jest wylosowanie zwycięzkiej osoby, która polubi i udostępni post, pod linkiem do konkursu na portalu Facebook.pl.

 5. Konkurs prowadzony jest poprzez stronę internetową www.sjcamhd.com.pl (zwana w dalszej części „Stroną WWW”) i fanpage użytkownika sjcamhd.com.pl.

 6. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie konsumenci i w rozumieniu prawa, posiadający adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pełną zdolność do czynności prawnych (zwani w dalszej części „Uczestnikami”).

 7. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

 8. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, będącego administratorem danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883)

 9. Organizator informuje, iż dane osobowe Uczestników, uzyskane w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w związku z przeprowadzeniem Konkursu, a ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie, przede wszystkim do przyznania i wydania nagród.

 10. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§ 2

Przebieg konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 8 sierpnia 2017r. i trwa do dnia 11 sierpnia 2017r. do godz. 14:00.

 2. W trakcie trwania konkursu Organizator opublikuje na stronie WWW post dotyczący Konkursu.

 3. Organizator nagrodzi 1 osobę wylosowaną spośród innych biorących udział w konkursie i spełniających jego kryteria.

 4. Zwycięzca Konkursu otrzyma następującą nagrodę: "Walizka do kamer SJCAM – rozmiar L". Wartość nagrody wynosi 59 zł (pięćdziesiat dziewięć złotych).

 5. Zwycięzca w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), po otrzymaniu Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: podania danych po upływie wyznaczonego terminu, 2.6.1. podania błędnych danych, 2.6.2. nie podjęcia wysłanej paczki w terminie.

 7. Nagroda zostanie dostarczona przez Organizatora za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.

 8. Nagrody zostaną wysłane w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.

§ 3

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników drogą e-mailową na adres: info@sjcamhd.com.pl . W tytule wiadomości należy napisać: „Zabierz znajomych na piwo” – reklamacja. Wiadomość e-mailowa może być wysłana w terminie od dnia rozpoczęcia Konkursu, jednakże nie później niż do dnia 14 listopada 2016 r.

 2. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data wysłania wiadomości email.

 3. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.

 4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz przepisach kodeksu cywilnego.

 5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§4

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie WWW konkursu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku Konkursu.

 3. Zmiany Regulaminu publikowane będą na Stronie WWW i wchodzą w życie z dniem publikacji.

 4. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, tj.: zgłoszenia niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o takich parametrach technicznych, które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają ich czytelność, możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych bądź opublikowane drukiem są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu, o czym uczestnik zostanie poinformowany w drodze mailowej.

 5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem.

 6. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

Tagi regulamin konkurs regulamin konkursu sjcam